Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti društva BLITZ-CINESTAR d.o.o. za poslovne partnere, kupce i dobavljače

Opće informacije

1. Društvo BLITZ-CINESTAR d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, OIB: 24146311117 (dalje u tekstu: Društvo i/ili Voditelj obrade) prikuplja i obrađuje određene osobne podatke od ispitanika u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.
2. Izjavom o privatnosti Društvo, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, želi dati ispitanicima jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i  privolama. 
3. Društvo se zauzima za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.
4. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, molimo kontaktirajte našu osobu odgovornu za zaštitu osobnih podataka e-porukom na adresu e-pošte
[email protected].
5. Zadržavamo pravo izmjene ove Izjave o privatnosti u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove Izjave o privatnosti ispitanici će biti obaviješteni na web stranici www.blitz-cinestar.hr (dalje u tekstu: Stranica).
6. Možemo Vas putem e-maila povremeno podsjetiti na Izjavu o privatnosti, dok se na internetskoj stranici uvijek nalazi važeća verzija Izjave o privatnosti.

Načela obrade osobnih podataka
Voditelj obrade obrađuje osobne podatke pojedinaca (ovlaštenih osoba, radnika ili bilo kojih drugih osoba čiji su podaci dostavljeni Voditelju obrade) svojih poslovnih partnera pravnih osoba i/ili fizičkih osoba koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kao obrtnici ili trgovci pojedinci (dobavljači, kupci i dr. poslovni partneri) u kontekstu svojih poslovnih procesa s poslovnim partnerima (dalje u tekstu: ispitanik) temeljem sljedećih načela zaštite osobnih podataka:
• Zakonitost, poštenost i transparentnost – pri obradi osobnih podataka Društvo postupa u skladu sa zakonom te omogućava ispitaniku lako dostupnu i razumljivu informaciju i komunikaciju u vezi s obradom osobnih podataka;
• Ograničenost svrhe – Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su isti prikupljeni;
 Smanjenje količine podataka – Društvo upotrebljava samo one podatke ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe;
 Točnost osobnih podataka – kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka te kako bi spriječile eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da ispitanik o svakoj promjeni svojih osobnih podataka obavijesti Voditelja obrade odmah ili u najkraćem roku;
• Ograničenje pohrane podataka – Društvo osobne podatke ispitanika pohranjuje onoliko dugo koliko je nužno potrebno za izvršenje određene svrhe te ih nakon toga briše iz svih evidencija, odnosno  u odnosu na iste primjenjuje anonimizaciju i/ili pseudonimizaciju;
• Cjelovitost i povjerljivost – Društvo osobne podatke obrađuje na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima ispitanika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i druge osobe).  

Osobni podaci koji se obrađuju i korištenje osobnih podataka
Ova Izjava o privatnosti objašnjava:
• Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja o ispitanicima;
• Način na koji Voditelj obrade pribavlja osobne podatke ispitanika;
• Načine na koje Voditelj obrade koristi osobne podatke ispitanika;
• Osnove na temelju kojih Voditelj obrade koristi osobne podatke ispitanika;
• S kime Voditelj obrade dijeli osobne podatke ispitanika;
• Kako Voditelj obrade štiti Vaše osobne podatke ispitanika.

Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje
1. Voditelj obrade prikuplja samo one osobne podatke ispitanika koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.
2. Voditelj obrade može prikupljati osobne podatke ispitanika kada obavlja svoje poslovanje, uključujući kada se ispitanici obraćaju Voditelju obrade, traže informacije od Voditelja obrade ili koriste usluge Voditelja obrade.
3. Osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje u odnosu na ispitanika uključuju:
• osobne podatke za identifikaciju: ime i prezime;
• podaci za kontakt: naziv tvrtke zaposlenja, adresa tvrtke zaposlenja, e-mail adresa, broj mobilnog telefona, broj telefona tvrtke zaposlenja;
• podaci o radnom mjestu: naziv radnog mjesta/funkcije;
• financijski podaci: podaci o poslovnim transakcijama, bankovni podaci i drugi podaci propisani računovodstvenim i/ili poreznim propisima i sl.;
• i druge podatke o ispitanicima koje ispitanik možda pruži Voditelju obrade (npr.obraćanjem Voditelju obrade putem e-mail poruka, telefona i sl.).
4. Za potrebe ove Izjave o privatnosti, pojam tvrtka zaposlenja odnosi se na poslodavca ispitanika u slučaju kada se radi o ovlaštenim osobama, radnicima ili bilo kojim drugim osobama poslovnih partnera Društva, neovisno o tome radi li se poslovnim partnerima pravnim ili fizičkim osobama. U slučaju poslovnih partnera fizičkih osoba koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kao obrtnici ili trgovci pojedinci, pojam tvrtka zaposlenja odnosi se na njihovu samostalnu gospodarsku djelatnost (obrt, tvrtka trgovca pojedinca).
5. Voditelj obrade ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka ispitanika koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca niti osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela.
6. Voditelj obrade radi osiguranja osoba i imovine prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke prikupljene putem videonadzora poslovnih prostorija Društva.

Način prikupljanja osobnih podataka
1. Društvo prikuplja osobne podatke ispitanika na različite načine, uključujući:
• kao dio poslovnih procesa Društva s poslovnim partnerima;
• putem videonadzora, te
• kada ispitanik dostavi informacije tijekom izravne komunikacije s Društvom, uključujući osobnu komunikaciju s osobljem Društva i  komunikaciju putem e-maila upućenu prema i od Društva.
2. Kada Voditelj obrade prikuplja osobne podatke ispitanika na neki od navedenih načina, koristi ih isključivo u svrhu koja je ispitaniku navedena u vrijeme prikupljanja tih podataka.

Svrha i razdoblje pohrane osobnih podataka
1. Kada Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke ispitanika, čini to kako bi:
• ispunio svoje obveze iz ugovora s poslovnim partnerima Društva;
• radi ponude usluga Društva i/ili njegovih povezanih osoba na tržištu, uključujući slanja pozivnica na posebna događanja i sličnih materijala te prigodnih poklona ispitanicima;
• radi zaštite imovine i osoba,
• učinio dostupnim podatke koje je ispitanik zatražio.

A.   SKLAPANJE I IZVRŠAVANJE UGOVORA TE VOĐENJE POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Voditelj obrade kao pružatelj ili naručitelj usluga svojih poslovnih partnera, prikuplja o ispitanicima sljedeće osobne podatke: podatke za identifikaciju, podatke za kontakt, financijske podatke i podatke o radnom mjestu.

Navedeni osobni podaci prikupljaju se u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora  od strane Voditelja obrade kao pružatelja ili naručitelja usluga, i izvršavanja poslovnih procesa s poslovnim partnerima koji uključuje rješavanje sporova.

U opsegu u kojem je to razumno potrebno u vezi usluga Društva, moguće je da će Voditelj obrade morati dijeliti osobne podatke s trećim osobama. Molimo Vas, pregledajte podnaslov Osobe s kojima dijelimo osobne podatke ispitanika.

Osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu biti će u potpunosti izbrisani iz svih sustava pohrane Voditelja obrade i njegovih izvršitelja obrade (ako postoje) po proteku zastarnog roka svih tražbina iz sklopljenog ugovora, odnosno kasnije, ukoliko je to potrebno radi sudskog ili drugog postupka koji se vodi između Društva i poslovnog partnera ili ako je posebnim zakonom propisana obveza Voditelja obrade za dužim razdobljem čuvanja navedenih podataka.

B.   MARKETING
Neke od  osobnih podataka ispitanika (ime, prezime, e-mail adresa i adresa tvrtke zaposlenja) Voditelj obrade koristi i radi slanja marketinških poruka, newslettera, e-mail obavijesti o uslugama Društva ili pozivnica na događanja organizirana od strane Društva ili njegovih povezanih društava u svrhu promocije istih, kao i radi slanja prigodnih poklona u svrhu unaprijeđenja odnosa s poslovnim partnerima.

Ukoliko ne želite više primati navedene marketinške poruke, newslettere ili e-mail obavijesti o uslugama Društva ili pozivnice na događanja koja organizira Društvo ili njegova povezana društva, ili prigodne poklone Društva, možete se odjaviti u bilo koje doba slanjem takve obavijesti Društvu na e-mail adresu: [email protected].

Osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu biti će u potpunosti izbrisani iz svih sustava pohrane Voditelja obrade i njegovih izvršitelja obrade (ako postoje) po prestanku poslovne suradnje između Društva i pojedinog poslovnog partnera ili nakon odjave ispitanika iz prethodnog stavka, odnosno kasnije ukoliko je posebnim zakonom propisana obveza Voditelja obrade za čuvanjem navedenih podataka.

C. ZAŠTITA OSOBA I IMOVINE (VIDENADZOR)
Voditelj obrade radi zaštite osoba i imovine snima putem sustava videonadzora prostor unutar i ispred poslovnih prostorija te se osobni podaci prikupljeni putem videonadzora ne koriste za druge svrhe.

Sve prostorije koje se snimaju putem videnadzora su označene oznakom da je prostorija pod videonadzorom na način da je oznaka vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja i sadrži sve potrebne podatke propisane zakonom.

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora ima odgovorna osoba Voditelja obrade i/ili osoba koju on ovlasti te iste osobe osobne podatke prikupljene putem videonadzora ne mogu koristiti za druge svrhe osim svrhe zaštite osoba i imovine.

Sustav video nadzora je zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba.

Voditelj obrade će uspostaviti automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama videonadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem videonadzora.

Osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu čuvaju se najduže 6 mjeseci, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

D. ISPUNJAVANJE PRAVNIH OBVEZA VODITELJA OBRADE
Pored svega navedenog, podatke za identifikaciju, podatke za kontakt (Ime i prezime vlasnika obrta, naziv obrta, OIB, adresa obrta, IBAN, broj telefona/mobitela, e-mail) i financijske podatke poslovnih partnera fizičkih osoba koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost, Voditelj obrade obrađuje i radi ispunjavanja svojih pravnih obveza primjerice s osnove računovodstvenih i knjigovodstvenih propisa.

Osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu se čuvaju u skladu sa rokovima čuvanja propisanim primjenjivim propisima.

Osnove za obradu osobnih podataka
Voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika na temelju sljedećih osnova:
• izvršavanje ugovora o pružanju usluga Društva ili drugog ugovora sklopljenog između   Društva i njegovih poslovnih partnera;
• legitimni interes Voditelja obrade i to za: utvrđivanje, rješavanje sporova i vođenje postupaka između poslovnih partnera i Društva, radi dijeljenja osobnih podataka s povezanim društvima Voditelja obrade i trećim osobama kako je to detaljno navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti, kao i radi slanja marketinških poruka, newsletter-a, pozivnica na događanja te prigodnih poklona, zaštitu imovine i osoba Društva putem videonadzora;
• izričite privole ispitanika za primanje marketinških poruka, newsletter-a, e-mail obavijesti o uslugama Društva ili pozivnica na događanja u organizaciji Društva i/ili povezanih društava i/ili prigodnih poklona;
• ispunjavanje pravnih obveza Voditelja obrade u pogledu transakcija s poslovnim partnerima.

Osobe s kojima Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke
Podatke koje obrađuje Društvo, Voditelj obrade može na temelju svog legitimnog interesa podijeliti s povezanim društvima Voditelja obrade Blitz d.o.o. iz Zagreba, Kamenarka 1, Vox Komunikacije d.o.o. iz Zagreba, Ulica Vice Vukova 6, i Duplicato Media d.o.o. iz Zagreba, Kamenarka 1, koji ih također mogu obrađivati.
Društvo može dijeliti osobne podatke ispitanika s trećim osobama – poslovnim partnerima u skladu s ugovornim obvezama koje ima s istima. Navedeno predstavlja legitimni interes Voditelja obrade. Takve treće osobe uključuju:
• stručne savjetnike i revizore,
• dobavljače treće strane koje Društvo angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun Društva, uključujući pružatelje IT usluga, organizatore događanja; i
• druge treće osobe koje Društvo angažira kako bi Vam pružilo usluge uključujući kurirske službe, odvjetnike, stručnjake i prevoditelje. 
Popis poslovnih partnera Voditelja obrade možete pronaći na stranici Poslovni partneri.
Voditelj obrade može dijeliti osobne podatke i sa nadzornim tijelima, sudovima ili državnim agencijama kada je takvo dijeljenje podataka nužno, uključujući radi poštivanja svih zakonskih zahtjeva. Osim ukoliko nam je zabranjeno zakonom, Društvo će poduzeti sve razumne napore kako bi Društvo prethodno obavijestilo ispitanika o takvom odavanju njegovih osobnih podataka.
Društvo ne dozvoljava da osobni podaci ispitanika budu dostupni trećim osobama u svrhu ponude proizvoda i usluga trećih strana, osim ako je ispitanik dao svoju izričitu privolu u tu svrhu.
Društvo ne prenosi osobne podatke ispitanika izvan područja Europske unije.

Zaštita Vaših osobnih podataka
1. Društvo zaštitu osobnih podataka uzima ozbiljno i poduzelo je razne mjere opreza kako bi zaštitilo osobne podatke ispitanika.
2. U skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka, Društvo koristi tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, otkrivanja ili uništavanja.
3. Kako bi zaštitilo osobne podatke korisnika i privatnost istih Društvo provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite. Održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na trajnoj osnovi. Društvo ograničava pristup podacima ispitanika na način da pristup istima imaju isključivo ovlaštene osobe koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge. Osim toga, Društvo neprestano obučava svoje osoblje o važnosti povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti osobnih podataka i angažiramo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

Prava ispitanika
1. Podnošenje prigovora – Voditelj obrade nastoji osigurati najviše standarde pri obradi osobnih podataka i ozbiljno pristupa rješavanju svakog prigovora ispitanika.
2. Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju Voditelj obrade provodi protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na adresu Voditelja obrade ili putem e-mail adrese: [email protected]. Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu- Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.
3. Pravo na pristup: Svaki ispitanik ima pravo zatražiti detalje o osobnim podacima koje Voditelj obrade obrađuje u odnosu na njega/nju i o načinu na koji ih obrađuje.
4. Pravo na ispravak: Ako Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od Voditelja obrade možete zatražiti da ih ispravi ili dopuni. Molimo Vas da nas obavijestite u slučaju bilo koji promjena Vaših osobnih podataka putem e-maila: [email protected] kako bismo ažurirali Vaše podatke.
5. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Od Voditelja obrade možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako ih je obrađivao protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, npr. kod zakonom propisanih obveza arhiviranja.
6. Pravo na ograničenje obrade: Od Voditelja obrade možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
• ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji omogućava Voditelju obrade provjeru točnosti tih podataka;
• ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje obrade podacima;
• ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva; ili
• ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.
7. Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od Voditelja obrade možete zatražiti da Vam podatke koje ste mu povjerili dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
• ako te podatke obrađuje na temelju suglasnosti koju ste dali i koju možete opozvati ili radi izvršavanja ugovora i
• ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
8. U određenim okolnostima, svaki ispitanik također ima pravo zatražiti prestanak svakog neovlaštenog prijenosa njegovih osobnih podataka trećim osobama te zahtijevati da Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke koji se odnose na njega trećim osobama.
9. Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt:  BLITZ-CINESTAR d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, e-mail adresa: [email protected] .
10. Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.
11. Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili s očitom namjerom zlouporabe, Voditelj obrade može naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.
12. Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, postoji mogućnost da Društvo neće moći postići svrhe obrade navedene u ovoj Izjavi o privatnosti ili da nećete moći koristiti naše usluge. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
13. Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, važno je da razumijete kako Društvo može i dalje nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke u mjeri potrebnoj ili na drugi način dozvoljenoj zakonom.

Posljedice nedavanja osobnih podataka i upravljanje privolama
1. Ukoliko obavijestite Društvo kako ne želite više primati marketinške poruke, newslettere ili e-mail obavijesti o uslugama Društva ili pozivnice na događanja koja organizira Društvo ili njegova povezana Društva i/ili prigodne poklone i/ili povučete privolu danu u te svrhe, nećete više primati naše marketinške poruke, newslettere, e-mail obavijesti o uslugama Društva.

2. Privolu koju ste dali Društvu za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole  više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

3. Promjenu privole možete izvršiti putem web sučelja ili slanjem e-maila na e-mail adresu [email protected].